www.hracky-plysaci.cz
Váš košík je prázdný


Left direction
69.00 Kč
49.00 Kč
Ušetříte: 20.00 Kč
149.00 Kč
79.00 Kč
Ušetříte: 70.00 Kč
149.00 Kč
79.00 Kč
Ušetříte: 70.00 Kč
149.00 Kč
79.00 Kč
Ušetříte: 70.00 Kč
299.00 Kč
469.00 Kč
39.00 Kč
19.00 Kč
Ušetříte: 20.00 Kč
402.33 Kč
252.00 Kč
Ušetříte: 150.33 Kč
Right direction
Nacházíte se zde: Úvodní stránka Obchod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.hrackyplysove.cz   (prodávající), jehož provozovatelem je společnost GORDIMEX s.r.o., IČ: 25934171. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, výlučně zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění.

I. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky
v internetovém obchodě
www.hrackyplysove.cz , příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného (poštovného).

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen po vzájemné dohodě s prodávajícím. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Prodávající má právo zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího se provádí emailem na adresu: mirko.berr@seznam.cz  nebo telefonicky na infolince 499441108 v pracovní dny v době od 9.00 – 14.00 hodin. Vždy je nutné uvést číslo rušené objednávky.

II. Kupní cena

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen v závislosti na aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. Potvrzení bude učiněno prostřednictvím telefonu či elektronické pošty následující den po obdržení objednávky. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu konkludentně přijmout nebo dodávku písemně, do 12 hodin, odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

Ke zboží bude účtováno poštovné a balné ve výši 120,- Kč včetně DPH. Při odběru zboží nad 2.000,- Kč se poštovné a balné neúčtuje.

Zboží bude kupujícím zaplaceno:

a)       hotově (osobní odběr)

b)      dobírkou (prostřednictvím PPL)

c)       zálohově bankovním převodem na účet prodávajícího

 

 

III. Dodací podmínky, informace o zboží

Zboží bude dodáváno s řadným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje (dle ust. § 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění).

Zboží skladem je doručováno v rozmezí 5-7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Jestliže zboží skladem není, jsou dodací doby individuální, zpravidla 2-3 týdny. O této skutečnosti bude prodávající kupujícího informovat a dohodnou se na dalším postupu. V případě doručení objednávky ve dnech pracovního klidu či ve svátcích, počíná dodací lhůta běžet od prvého následujícího pracovního dne.

Kupující (nevztahuje se na spotřebitele) je povinen ihned po dodávce, za přítomnosti zástupce dopravce, překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Obdobným způsobem doporučujeme postupovat též je-li kupujícím spotřebitel, a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Uvedený postup doporučujeme též je-li kupujícím spotřebitel, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží u prodávajícího v zákonných lhůtách.

Obrázky na www.hrackyplysove.cz jsou pouze ilustrační a mají pouze informativní charakter. Není možné se na základě ilustračního obrázku domáhat rozdílné technické specifikace nabízeného zboží.

V případě, že si kupující není jist technickou specifikací zboží, nebo mu z popisu zboží či obrázku plynou nejasnosti, ověří si toto kupující před nákupem u konkrétního zboží emailem či telefonicky.

IV. Reklamace, odpovědnost za vady

Ty to reklamační podmínky byly zpracovány dle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
a zákona.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a vztahuje se pouze na spotřební zboží zakoupené od prodávajícího, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího
z odpovědnosti za vady.

S ohledem na platnou právní úpravu rozlišujeme kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a kupující jako konečný spotřebitel.

Podmínky pro uplatnění záruky:

Délka záruční doby pro kupujícího-spotřebitele činí 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout delší záruku než stanoví zákon. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě také určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující od skončení opravy zboží povinen převzít. Při výměně zboží počíná nová záruční doba ode dne převzetí nového zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vyřízení reklamace:

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na zakoupeném zboží vada, pro kterou nemůže kupující zboží řádně užívat a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohl byt řádně užíván jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci,  má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu GORDIMEX s.r.o., U Lázní 435, Vrchlabí, PSČ: 54301, příp. e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript eznam.cz.  V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží. V reklamaci je kupující povinen popsat vadu, její projevy a jím uplatňovaný nárok.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě zasílání zboží zpět prodávajícímu, kupující ve vlastním zájmu zabalí zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy.

Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

a. vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím

b. provedením nekvalifikovaného zásahu

c. byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

d. bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 

Prodávající reklamaci uzná za předpokladu, že se vada vyskytla v záruční době, že kupující koupil zboží od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží a že je výrobek vadný. Nebude-li kterákoli z podmínek výše popsaných ze strany Kupujícího splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího – spotřebitele, nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

 

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace do převzetí zboží kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující – spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo dle ust. § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění,  v souvislosti § 54 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

Uplatní-li kupující spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu –spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

Předpokladem vrácení kupujícím-spotřebitelem zaplacenou kupní cenu za objednané zboží je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu úplné a nepoužité v původním obalu, včetně veškerého jeho příslušenství, v úplném, nepoškozeném, neznečištěném a hygienicky nezávadném stavu. Obal zboží musí být rovněž nepoškozený, neznečištěný a v hygienicky nezávadném stavu.

 

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

Kupující odesláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu dává dobrovolně tímto v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  v platném znění, na dobu neurčitou souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího, a to titulu, jména, příjmení, data narození či rodného čísla, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených smluv a za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu formou dopisu, sms nebo e-mailu. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů. Kupující potvrzuje, že ho prodávající poučil o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona. Kupující tento uvedený souhlas v plném rozsahu dává i pro smluvní partnery prodávajícího, a to konkrétně reprezentanty prodávajícího, za účelem nabídky dalšího zboží prodávajícího.

 

VII. Závěrečná ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, a to uveřejněním na svých internetových stránkách.